Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIES

1 INTRODUKTION
 

Utsukusy- Sverige, org. nr: 196708202764,  Tumba Torg 112, 147 30 Tumba, email: info@utsukusy.se   tillhandahåller webbsidan www.utsukusy.se, där du även kan  göra ett köp av våra produkter i vår webbshop enligt våra  våra köpvillkor samt genom att ni skapar ett kundkonto för inloggning.

Vi värnar om din integritet och att du som kund känner förtroende för oss.

Denna policy har utformats för att dig som besöker vår webisda att Utsukusy Sverige behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt och säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver behandlingen utav dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt besämmelserna i EU:s dataskyddsförordning.

2 PERSONUPPGIFTER

När du skapar ett kundkonto hos Utsukusy Sverige kommer vi att be dig uppge din e-postadress, namn, postadress, telefonnummer, moms/orgnummer.  Om du vill betala med faktura eller delbetala kommer du även behöva uppge ditt personnummer. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna leverera produkter till dig, samt ge dig information om dina beställningar.
De personuppgifter vi behandlar vid genomförande av köp eller beställning.
För/efternamn
Faktura/leverans adress
Telefonnummer
E- postadress
Personnummer
Betalningsuppgifter
Köphistorik
Moms/orgnr
Personuppgifterna är nödvändiga för att Utsukusy sverige ska kunna tillhanda hålla försäljning och leverans och fullgöra köpeavtalet med dig.
 
3 HUR OCH NÄR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag som utför tjänster för vår räkning (som t.ex. hostar våra servrar eller utför supporttjänster, betaltjänster) så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

För att kunna erbjuda dig tjänsterna kan vi komma att dela din personliga information till våra samarbetspartners (dvs. företag vi anlitar som tillhandahåller kundsupport, transporttjänster av dina varor, eller hjälper till att skydda och säkra våra system) som har fått i uppgift av oss att behandla dina uppgifter på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner, denna Policy och andra lämpliga åtgärder för integritet och säkerhet. 

När du skriver in dina kortuppgifter för att betala för ett köp kommer vi att dela denna betalinformation med banker och andra företag som behandlar sådana transaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster, samt för bedrägeriskydd och säkerhetsändamål.

4 DINA RÄTTIGHETER

Vi Utsukusy Sverige följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
  • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
  • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
  • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Du kan få tillgång till dina personuppgifter  om du begär detta via zahratouma@hotmail.se 

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR (profilering, direktmarknadsföring)

1. Bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressenDu har rätt att när som helst invända, av skäl som är relaterade till din speciella situation, mot vår behandling av personuppgifter om dig som bygger på och artikel 6.1 (f) GDPR (behandling i syfte att skydda våra berättigade intressen), vilket inkluderar profilering baserade på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR.Om du gör in en invändning kommer vi inte att längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

2. Rätt att invända mot bearbetning av uppgifter för marknadsföringI vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring och telemarketing. Du har rätt att när som helst invända mot bearbetning av personliga uppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, som inkluderar profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.Om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsändamål kommer vi inte längre behandlar dina personuppgifter för sådana ändamål.Om du väljer att motsätta dig behandling som innefattar profilering på dina personliga intressen och beteenden, eller avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsiter och tjänster, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. 

5 SÄKERHETSÅTGÄRDER GÄLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER

För att skydda din integritet och den personliga information som du tillhandahåller genom din användning av Tjänsterna upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhet.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till endast de som behöver veta informationen för att tillhandahålla dig tjänster och erbjudandende, nyhetsbrev.

Vi kommer att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att säkerställa att våra anställda upprätthåller sina skyldigheter gällande dina personuppgifter.

6 HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hanteras av Utsukusy Sverige  lagras och behandlas enbart i Sverige.  Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster, eller så länge det krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kommer att bevara dina uppgifter så länge du har ett kundkonto, samt upp till 24 månader efter att du gjorde ditt sista köp, alternativt 24 månader  eller valde att avsluta ditt kundkonto hos Utsukusy Sverige.

7 ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

Utsukusy Sverige förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspplicy när vi bedömmer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag.

Sådana ändringar sker vid eventuella lagändringar och Datakyddsreglerna. Denna Integritetspolicy vid behov att uppdateras vid förändring avseende våra varor och tjänster.

7 Cookies

Om loggar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du besöker vår webbsida . Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Väljer du att kryssa i rutan ^KOM IHÅG MIG sparas detta.

8 KONTAKTA OSS VID FRÅGOR